King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting คณะนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 9 เป็นการบูรณาการร่วมกับรายวิชา FST 101 INTRODUCTION TO FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยมีผนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จำนวน 104 คน ที่เรียนในรายวิชาและเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับครั้งนี้เป็นกิจกรรม “การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาสร้างสรรค์ภายใต้ Theme : From Flowers to Food” กับ 4 Concepts (1) อาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ (2) อาหารพร้อมทานที่มี 5 ปัจจัยหลักเพื่อสุขภาพ (3) อาหารที่มีส่วนประกอบจากวัตถุดิบและส่วนผสมในท้องถิ่น และ (4) ใช้ดอกไม้ในปริมาณ 60% ของผลิตภัณฑ์ โดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะออกผลิตภัณฑ์ทางอาหาร Package แผนผังโรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การต่อยอดความรู้ในอนาคต สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 18 ผลงาน
1. Blue pea bar
2. Barbabua
3. Florian power bar
4. Cereal wonder
5. ข้าวต้มกุ๊ยกึ่งสำเร็จรูปกลิ่นดอกเบญจมาศสวนพร้อมกับข้าวสามสหาย
6. Rosélle Jam
7. ชันโลโรสเมี่ยงคำ
8. พุดดิ้งยั่วๆจ้า
9. Flower garden bento
10. Sakura Jelly in Syrup วุ้นซากุระลอยแก้ว
11. Chamomilk
12. บัวลอยนมสดดอกโสน
13. Pudding flower
14. Flowers pudding
15. Appert (Flos lucis)
16. Ice cream & wine sauce
17. Cereal Jasrice
18. Quinoabutpea
และได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยาเข้าร่วมฟังการนำเสนอและเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานแข่งขันในรอบนี้ จำนวน 6 ท่าน
1. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
2. รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
3. รศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
4. ผศ.ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ
5. ดร.ทรงสิรินธ์ เรืองวิเศษ
6. ดร.พฤทธิ์ กฤษณะพันธ์