King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

ข้อมูลเพิ่มเติมปร.ด. หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ(หลักสูตรนานาชาติ)


ผลลัพธ์การเรียนรู้

สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพในระดับมาตรฐานสากลจากโจทย์ปญหาของผู้ประกอบการหรือโจทย์ปญหาทีสําคัญในสังคมทีเกียวข้องกับเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว
 • อธิบายหลักการและทฤษฎีอย่างลึกซึงและถูกต้อง
 • วางแผนและประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาในการทําวิจัย
 • ใช้เครืองมือทีเกียวข้องกับงานอย่างชํานาญ
 • สร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
สือสารและถ่ายทอดองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพในระดับนานาชาติ
 • สือสารผลงานวิจัยแก่กลุ่มบุคคลต่างๆ
 • เขียนผลงานวิจัยทีเปนทียอมรับในระดับนานาชาติ
ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพและพัฒนาตนเอง
 • เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนืองและทํางานเปนทีม
 • ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ

โครงสร้างหลักสูตร

ผู้เข้าศึกษาทีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (จํานวนหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต)
ก.หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต(ไม่นับหน่วยกิต)
ข.วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต
ผู้เข้าศึกษาทีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท (จํานวนหน่วยกิตรวม 48 หน่วยกิต)
ก.หมวดวิชาบังคับ 3 หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
ค.วิทยานิพนธ์36หน่วยกิต
ผู้เข้าศึกษาทีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (จํานวนหน่วยกิตรวม 72 หน่วยกิต)
ก.หมวดวิชาบังคับ 15 หน่วยกิต
ข.หมวดวิชาเลือก 9 หน่วยกิต
ค.วิทยานิพนธ์ 48 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา


ผู้เข้าศึกษาทีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท

ผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตในสาขาวิชาจุลชีววิทยาหรือสาขาวิชาอืนทีเทียบเท่า
คะแนนเฉลียสะสมไม่ตากว่า 3.25 หรือมีผลงานวิจัยทีได้รับการเผยแพร่ทางวิชาการหรือมีประสบการณ์ในการทํางาน
มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์( IELTS 6 ขึ้นไปหรือ TETET 5 ขึ้นไป)

ผู้เข้าศึกษาทีสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ผู้ได้รับปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมในสาขาวิชาจุลชีววิทยาหรือสาขาวิชาอืนทีเกียวข้อง
มีผลงานวิจัยทีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือผลงานวิจัยทีได้รับการเผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือได้รับรางวัลจากการแข่งขันประเภทวิชาการ
มีผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์( IELTS 6 ขึ้นไปหรือ TETET 5 ขึ้นไป)

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • อาจารย์
 • นักวิจัย
 • นักวิทยาศาสตร
 • ทีปรึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ