King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านการทดสอบทางวิชาการโดยวิธีสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 โครงการ Active Recruitment สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร