King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

สายสนับสนุนวิชาการภาควิชาจุลชีววิทยา นางสาวบัวสาย  เพชรสุริยวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา นำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ รายวิชาปฏิบัติการยีสต์ และราโดยสไลด์ถาวร" เข้าร่วมการนำเสนอผลงานการจากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2565 ถึง 1 เมษายน 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)