King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

ประกาศภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2565 โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2565
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการ Active Recruitment มีรายชื่อ ดังนี้