King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ที่ได้รับทุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 โปรแกรมที่ 17 การแก้ปัญหาเร่งด่วนของประเทศ แผนงานวิจัยด้านการแก้ปัญหาวิกฤติจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ผศ.ดร.ดุจเดือน วราโห หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โครงการ : การพัฒนานาโนบอดีแบบผสมที่จำเพาะต่อ Receptor binding domain ของ SARS-CoV-2 เพื่อการประยุกต์ใช้เป็นยาแอนติบอดีในการรักษาโรคโควิด-19 ผศ.ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ โครงการ : การพัฒนาวัคซีนแบบใช้เปปไทด์เป็นพื้นฐานเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัส SARS-CoV-2 ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564 สำนักงานวิจัย นวัตกรรมและพันธมิตร #SustainableBioeconomy #SmartHealthcare