King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

Previous Next

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดการเรียนการสอน และการออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ Outcome-Based Education Module (OBEM)” เพื่อเตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอนในรายวิชา OBEM ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ต่อไป

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2565 ผศ.ดร. นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมอบรม เขิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอน และการออกแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ Outcome-Based Education Module (OBEM)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์มีความเข้าใจและได้เตรียมความพร้อมจัดการเรียนการสอน ในรูปแบบ OBEM ที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ซึ่งกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. ภาณุทัต บุญประมุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการศึกษา และสำนักงานพัฒนาการศึกษาและบริการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom กิจกรรมช่วงเช้าเป็นการบรรยายหลักการและระบบบริหารจัดการของ Outcome-based Education Module (OBEM) ด้านการออกแบบและการปรับเปลี่ยนกระบวนการในการพัฒนาโดยมุ่งเน้น Learning Outcome/ Competency Development เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ “ที่ผู้เรียนเป็นคนเลือก” กิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่นำรายวิชา MIC101 GENERAL BIOLOGY และMIC421 APPLIED MICROBIOLOGY ที่จัดการเรียนการสอนในรูป OBEM ภาคการศึกษาที่ 2/2564 มาเป็นกรณีศึกษาในการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้รวมกว่า 20 คน
Previous Next

การช่วยเหลือนักศึกษา มจธ. ภาคการศึกษา 2/2564

☑️ทุนให้เปล่า
- มจธ.มอบทุนเพื่อช่วยเหลือค่าบำรุงการศึกษา และค่าหน่วยกิต 10%* สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกหลักสูตร โดยหักจากยอดที่ต้องชำระ - ทุนช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary)
☑️ทุนจ้างงานเพื่อการเรียนรู้
- ทุนการศึกษา Applied Learning (2) (ทุนจ้างงานนักศึกษา ทำงานจากบ้าน)
☑️นอกจากนั้น มจธ. ยังมี ทุนให้เปล่าแก่นักศึกษา ที่เป็นเงินบริจาคจากบริษัท องค์กร และศิษย์เก่า 
มอบความช่วยเหลือไม่เป็นตัวเงินโดยตรง - ขยายเวลาการชำระค่าเล่าเรียน จากเดิมชำระภายในวันที่ 12 มกราคม 2565 ขยายเป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ??โดยนักศึกษาไม่ต้องทำเรื่องขอผ่อนผันชำระค่าเล่าเรียน - บริการยืมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค เพื่อการเรียนรู้ จำนวน 500 เครื่อง - ให้บริการวัคซีนแก่นักศึกษาที่หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ. - แพคเกจอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้มอบให้ทุกคนที่เดือดร้อนและลงทะเบียน - ประกัน COVID-19 นักศึกษาปัจจุบันรหัส 59 - 63 และตกค้างที่มีสถานภาพนักศึกษาคุ้มครองถึง 24 มีนาคม 2565 นักศึกษาใหม่ 64 เริ่ม 1 กรกฎาคม 2564 คุ้มครองถึง 24 มีนาคม 2565 รายงานเมื่อท่านทราบว่าตนเองหรือผู้ใกล้ชิดมีความเสี่ยง หรือติดเชื้อ ได้ที่ http://bit.ly/Wereport เพื่อให้มหาวิทยาลัยได้ทราบ และช่วยประสานในการลดผลกระทบต่อการเรียนและการประกันส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนาตามแต่กรณี *รายละเอียดให้ติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป ข้อมูล ณ วันที่ 6 มกราคม 2565 ▫️หากนักศึกษาเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือพบเห็นเพื่อนที่ได้รับความเดือดร้อน สามารถประสานเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทร. 0-24708097-8, 0-24708107 email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Previous Next
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้มี โครงการพี่ช่วยน้องที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการรวบรวมทุนทรัพย์จากนักศึกษาเก่าและบุคคลทั่วไปที่ประสงค์จะบริจาคทุนทรัพย์สำหรับเป็นทุนการศึกษา ค่าครองชีพต่างๆ ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสบปัญหาต่างๆ
บริจาคเจาะจงภาควิชาของนักศึกษาผู้รับทุนได้
***การบริจาคทุนทรัพย์เพื่อการศึกษา สามารถหักภาษีได้ถึง 200%***
หากท่านใดสนใจโครงการที่ดีและมีประโยชน์ต่อน้องๆ นักศึกษา สามารถร่วมบริจาคได้ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
คุณวารุณี กิติวงษ์ประทีป นักบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ โทร 02-470-8811
Previous Next
????? ???????? ?????? เส้นทางสู่คณะ สาขาโดนใจ
??.? คณะวิทยาศาสตร์ (????)
  • แนะนำหลักสูตร แบบจัดเต็ม
  • แต่ละสาขาเรียนเกี่ยวกับอะไร
  • บรรยากาศห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการเป็นอย่างไร
  • จบแล้วประกอบอาชีพอะไร
ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม นี้ เวลา 17.00 เป็นต้นไป

Page 2 of 3