King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ขอแสดงความยินดีกับน้อง ๆ ที่ผ่านการทดสอบทางวิชาการโดยวิธีสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 โครงการ Active Recruitment สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565 ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting คณะนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ครั้งที่ 9 เป็นการบูรณาการร่วมกับรายวิชา FST 101 INTRODUCTION TO FOOD SCIENCE AND TECHNOLOGY ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยมีผนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จำนวน 104 คน ที่เรียนในรายวิชาและเข้าร่วมกิจกรรม สำหรับครั้งนี้เป็นกิจกรรม “การนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่นักศึกษาสร้างสรรค์ภายใต้ Theme : From Flowers to Food” กับ 4 Concepts (1) อาหารพร้อมรับประทานเพื่อสุขภาพ (2) อาหารพร้อมทานที่มี 5 ปัจจัยหลักเพื่อสุขภาพ (3) อาหารที่มีส่วนประกอบจากวัตถุดิบและส่วนผสมในท้องถิ่น และ (4) ใช้ดอกไม้ในปริมาณ 60% ของผลิตภัณฑ์ โดยทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะออกผลิตภัณฑ์ทางอาหาร Package แผนผังโรงงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การต่อยอดความรู้ในอนาคต สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ผลงานที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 18 ผลงาน
1. Blue pea bar
2. Barbabua
3. Florian power bar
4. Cereal wonder
5. ข้าวต้มกุ๊ยกึ่งสำเร็จรูปกลิ่นดอกเบญจมาศสวนพร้อมกับข้าวสามสหาย
6. Rosélle Jam
7. ชันโลโรสเมี่ยงคำ
8. พุดดิ้งยั่วๆจ้า
9. Flower garden bento
10. Sakura Jelly in Syrup วุ้นซากุระลอยแก้ว
11. Chamomilk
12. บัวลอยนมสดดอกโสน
13. Pudding flower
14. Flowers pudding
15. Appert (Flos lucis)
16. Ice cream & wine sauce
17. Cereal Jasrice
18. Quinoabutpea
และได้รับเกียรติจากคณาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยาเข้าร่วมฟังการนำเสนอและเป็นคณะกรรมการตัดสินผลงานแข่งขันในรอบนี้ จำนวน 6 ท่าน
1. ผศ.ดร.นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา
2. รศ.ดร.วรพจน์ สุนทรสุข
3. รศ.ดร.พรรณจิรา วงศ์สวัสดิ์
4. ผศ.ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ
5. ดร.ทรงสิรินธ์ เรืองวิเศษ
6. ดร.พฤทธิ์ กฤษณะพันธ์

กิจกรรมเล่าสู่กันฟังจากนักศึกษาเก่า/แนะนำหลักสูตรภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. และการสอบสัมภาษณ์ TCAS 2 โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2565

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมเล่าสู่กันฟังจากนักศึกษาเก่า/แนะนำหลักสูตรและการสอบสัมภาษณ์ TCAS 2 โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM กิจกรรมครั้งนี้ ผศ.ดร.นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา เป็นประธานกล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 39 คน แบ่งเป็นสาขาวิชาจุลชีววิทยา 17 คน และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 22 คน

ช่วงเวลา 08.30-09.30 น. กิจกรรม “เล่าสู่กันฟังจากนักศึกษาเก่า/แนะนำหลักสูตร” สำหรับกิจกรรมนี้ได้รับเกียรติจากนักศึกษาเก่า รุ่นที่ 28 พ.ต.ต.อรรถพล วิเศษ นักวิทยาศาสตร์ (สัญญาบัตร 2) กลุ่มงานตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 และคุณธีรพงษ์ นวมงาม ผู้จัดการฝ่ายห้องปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน) ถ่ายทอดประสบการณ์สมัครเข้าศึกษาต่อ การเรียนในหลักสูตร และประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา หลังจากนั้น ผศ.ดร.รริศรา อิ่มภาประเสริฐ อาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยา ได้แนะนำหลักสูตร วท.บ.จุลชีววิทยา และ วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ให้กับผู้สมัครในครั้งนี้

ช่วงเช้า เวลา 09.30-12.00 น. สัมภาษณ์ผู้สมัครสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และช่วงบ่าย เวลา 13.30-16.30 น. สัมภาษณ์ผู้สมัครสาขาวิชาจุลชีววิทยา

ประกาศภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2565 โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2565
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้ดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สาขาวิชาจุลชีววิทยา และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2 Quota โครงการ Active Recruitment มีรายชื่อ ดังนี้

สายสนับสนุนวิชาการภาควิชาจุลชีววิทยา นางสาวบัวสาย  เพชรสุริยวงศ์ นักวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา นำเสนอผลงานแบบบรรยาย กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงานเรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ รายวิชาปฏิบัติการยีสต์ และราโดยสไลด์ถาวร" เข้าร่วมการนำเสนอผลงานการจากการประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน วิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 14 “ทองกวาววิชาการ’65 : ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนางาน พัฒนาองค์กร” เมื่อวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2565 ถึง 1 เมษายน 2565 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย เครือข่ายวิจัยและนวัตกรรมสำหรับบุคลากร สายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ที่ประชุมสภาข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.)

  1. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้มนวัตกรรมด้านจุลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 – 2568 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565
  2. ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดบรรยายพิเศษ “Innovation trends in applied microbiology and food technology” เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565
  3. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 รอบที่ 6
  4. ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนการศึกษาช่วยเหลือฉุกเฉินเพื่อการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 (COVID-19 Emergency Relief Bursary) ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2564 รอบที่ 5

Page 1 of 4