King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้มนวัตกรรมด้านจุลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 – 2568

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2565 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวโน้มนวัตกรรมด้านจุลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร และการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 – 2568 ในรูปแบบ On-site ณ ห้อง Science Connect ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม และรูปแบบ Online ผ่าน Zoom สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากคณาจารย์และบุคลากรของภาควิชาในการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 – 2568  ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะและมหาวิทยาลัยต่อไป โดยมีคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ทั้ง On-site และ Online ทั้งสิ้น 27 คน

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดบรรยายพิเศษ “Innovation trends in applied microbiology and food technology”

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565 ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดบรรยายพิเศษ “Innovation trends in applied microbiology and food technology” รูปแบบออนไลน์ผ่าน ZOOM  โดย ผศ.ดร.นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา กล่าวเปิดงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมฟังการบรรยาย สำหรับการบรรยายพิเศษในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ เป็นวิทยากรกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ได้รู้ถึงทิศทางและนวัตกรรมด้านจุลชีววิทยาและวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อีกทั้งยังให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสภาวการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำไปบูรณาการกับการพัฒนาหลักสูตร งานวิจัยและนวัตกรรมต่อไป ซี่งมีคณาจารย์ บุคลากร และผู้สนใจทั้งภายใน มจธ. และภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 95 คน

ผศ.ดร.นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาสาสตร์ มจธ. เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้แนวคิด Creative Thinking & Design Thinking"

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ผศ.ดร.นิยม กำลังดี หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง "การพัฒนานวัตกรรมโดยใช้แนวคิด Creative Thinking & Design Thinking" ให้กับบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ณ ห้องประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กรจัดอบรม

  1. ???นักศึกษาเก่าภาควิชาจุลชีววิทยาได้รับเชิญเป็นวิทยากรกิจกรรม Alumni Showcase#4 ในหัวข้อเรื่อง "นักศึกษาเก่า กิจกรรมเด่น เก่งและดี" จัดโดย กลุ่มงานนักศึกษาเก่า มจธ.???
  2. TCAS65 รอบ 2 โควตา มจธ รอบนี้จัดเต็มมากกว่า 10 โครงการ รับเยอะ สมัครได้ทั่วทั้งประเทศไม่จำกัดพื้นที่ เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ - 18 เมษายน 65
  3. ?ขอแสดงความยินดีกับ? นางสาวณีรนุช รักยิ่ง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (หลักสูตรนานาชาติ) ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ที่ได้รับรางวัล TSB 2021 BEST ORAL PRESENTATION AWARD
  4. ประกาศภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี TCAS รอบที่ 2

Page 2 of 4